NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť Ateliér SÝKORA a spol. pôsobí na stavebnom projektantskom trhu už od roku 1992. Predmetom činnosti firmy je projektovanie poľnohospodárskych, priemyselných a občianskych stavieb s inžinierskymi službami spojenými s prípravou a realizáciou stavieb.

Projektovanie poľnohospodárskych
stavieb

  • Projekty rekonštrukcií a novostavieb pre chov hovädzieho dobytka (kravíny s voľným a viazaným ustajnením, s odstraňovaním hnoja, výkrm býkov na hlbokej podstielke, odchovne mladého dobytka, centrálne dojárne vrátane technologickej časti, … )
  • Spracovávame projekty rekonštrukcií a novostavieb pre chov ošípaných na hlbokej podstielke, roštoch a pevných stojiskách, matečníky, odchovne odstavčiat, výkrmne ošípaných vrátane technológie kŕmenia a VZT.
  • Projekty skladov na produkty rastlinnej výroby a odpadov zo živočíšnej výroby (silážne žľaby, senníky, sklady obilia, poľné hnojiská a pod.).
  • Projekty ostatných objektov poľnohospodárskej výroby (garáže, prístrešky, opravárenské dielne, oplotenia, vodojemy, prípojky inžinierskych sietí – elektro, voda, kanalizácia a pod.).
  • Projekty rekonštrukcií objektov živočíšnej výroby so zameraním na zvýšenie ochrany pôdy a spodných vôd (hnojné koncovky, žumpy, spevnené plochy a pod.)

Projektovanie priemyselných
stavieb

  • Projekty výrobných a skladovacích budov a hál riešených v rôznych typoch nosných skeletov (oceľový skelet, železobetónový skelet alebo riešených ako tradične murované stavby)..

Projektovanie občianskych
stavieb

  • Projekty rekonštrukcií a novostavieb rodinných domov, penziónov, stavebných úprav bytov, záhradných prístreškov, rekreačných chát a úpravy rôznych častí pozemných stavieb (schodištia, krovy striech, a pod.).

Inžinierska činnosť

  • Práce pri vybavovaní Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia a Kolaudačného rozhodnutia, vrátane jednaní s dotknutými orgánmi štátnej správy ako aj odborný autorský a stavebný dozor počas výstavby.

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ