NAŠE SLUŽBY

Spoločnosť Ateliér SÝKORA a spol. pôsobí na stavebnom projektantskom trhu už od roku 1992. Predmetom činnosti firmy je projektovanie poľnohospodárskych, priemyselných a občianskych stavieb s inžinierskymi službami spojenými s prípravou a realizáciou stavieb.

Projektovanie poľnohospodárskych
stavieb

  • Projekty rekonštrukcií a novostavieb pre chov hovädzieho dobytka (kravíny s voľným a viazaným ustajnením, s odstraňovaním hnoja, výkrm býkov na hlbokej podstielke, odchovne mladého dobytka, centrálne dojárne vrátane technologickej časti a pod.)
  • Projekty rekonštrukcií a novostavieb pre chov ošípaných na hlbokej podstielke, roštoch a pevných stojiskách, matečníky, odchovne odstavčiat, výkrmne ošípaných vrátane technológie kŕmenia, VZT a pod.
  • Projekty skladov na produkty rastlinnej výroby a odpadov zo živočíšnej výroby (silážne žľaby, senníky, sklady obilia, poľné hnojiská a pod.)
  • Projekty ostatných objektov poľnohospodárskej výroby (garáže, prístrešky, opravárenské dielne, oplotenia, vodojemy, prípojky inžinierskych sietí – elektro, voda, kanalizácia a pod.)
  • Projekty rekonštrukcií objektov živočíšnej výroby so zameraním na zvýšenie ochrany pôdy a spodných vôd (hnojné koncovky, žumpy, spevnené plochy a pod.)

Projektovanie priemyselných
stavieb

  • Projekty výrobných a skladovacích budov a hál riešených v rôznych typoch nosných skeletov (oceľový skelet, železobetónový skelet alebo riešených ako tradične murované stavby)
  • Projekty novostavieb a rekonštrukcií administratívnych a prevádzkových budov, projekty komplexnej obnovy už zrealizovaných kancelárskych stavieb zateplením fasád, striech, výmenou okien

Projektovanie občianskych
stavieb

  • Projekty rekonštrukcií a novostavieb rodinných domov, bytových stavieb, penziónov, hotelov, garáži
  • Projekty stavebných úprav bytov, rekreačných chát, záhradných prístreškov
  • Projekty úprav rôznych častí pozemných stavieb (schodištia, krovy striech, a pod.)

Inžinierska činnosť

  • Práce pri vybavovaní
  •                                              – Územného rozhodnutia
  •                                              – Stavebného povolenia
  •                                              – Kolaudačného rozhodnutia
  • vrátane jednaní s dotknutými orgánmi štátnej správy ako aj odborný autorský a stavebný dozor počas výstavby.

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ