MED-ART

“Ďakujeme Vám, že svojou prácou ste pomohli napĺňať základné poslanie spoločnosti MED-ART :
prinášať zdravie, zmierňovať bolesť, uzdravovať a predlžovať život pacientom.“

PharmDr. Ján Holec, generálny riaditeľ

ateliersykora12