POPIS PROJEKTU

Pôdorysné rozmery poľného hnojiska v k.ú. Dúbrava boli navrhnuté v závislosti na potrebnom množstve uskladnenia hnoja podľa počtu ustajnených zvierat.

Účelom objektu je vytvorenie plochy pre uskladnenie hnojív živočíšneho pôvodu hovädzieho dobytka mimo hospodárskych objektov do času, než budú aplikované na poliach investora pred zaoraním do zeme. Naskladňovanie hnoja je realizované mobilným hydraulickým nakladačom.

Hnojisko je riešené ako vyspádovaná spevnená betónová plocha rozmerov 30,0 x 27,0 m z troch strán ohradená obvodovými stenami výšky 2,50 m. Celková naskladňovacia kapacita objektu je cca 2.000 m3 hnoja.

Hnojisko je izolované proti priesaku hnojovice do spodných vôd hydroizoláciou a z hľadiska požiadavky ochrany spodných vôd je okolo hnojiska vytvorený kontrolný systém prípadného priesaku močovky (hnojovice) s vyústením do kontrolných potrubí.

Dno hnojiska je vyspádované smerom k zbernému kanálu. Po obvode objektu je navrhnutý povrchový presakový kanál, ktorý slúži pre odvod presakovej hnojovice zaústením do zberného kanála. Hnojovica je odvádzaná pomocou zberného kanála cez usadzovaciu nádrž do nepriepustnej plastovej žumpy, ktorá je situovaná na severnej strane od hnojiska pri manipulačnej ploche.

DETAILY PROJEKTU

Kategória:
Stavba: Poľné hnojisko
Poloha: k.ú. Dúbrava, okres Levoča
Rozloha: 1.116 m2
Ukončené: 2007
Investor: AGRODRUŽSTVO Granč – Petrovce, okres Levoča
Projektant: Ateliér SÝKORA a spol.

KONTAKT

Ľubochnianska 4, 080 06, Ľubotice - Prešov

+421 51 776 55 47

info@ateliersykora.sk

Po – Pi: 9:00 – 17:00

ĎALŠIE PROJEKTY

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ